thetopofashape by Sofie Hertz

thetopofashape by Sofie Hertz

thetopafashape by Sofie Hertz

thetopafashape by Sofie Hertz

thetopafashape by Sofie Hertz

thetopafashape by Sofie Hertz

the top of a shape

2017. unfired clay, water, plexiglas, spray-painted styren-sheet 100x50x15 cm. installation-shot `Shield´ Kunsthal VedsidenafSofie Hertz